Foreningen Enestående Forældre

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er ”Foreningen Enestående Forældre”.

1.2 Foreningen er landsdækkende, og har hjemsted i Københavns kommune. Foreningens
adresse er til enhver tid sekretariatets adresse.

§ 2 Formål

2.1 Foreningen Enestående Forældre støtter eneforældre med økonomisk hjælp, viden og fællesskaber.

2.2 Foreningen er uafhængig af politiske og religiøse interesser og må aldrig tilrettelægge sine aktiviteter, således at særlige politiske eller religiøse interesser tilgodeses. Foreningen diskriminerer ikke på baggrund af etnicitet, nationalitet, køn, religion eller tro, seksuel orientering, alder, handicap, politisk eller anden anskuelse med videre.

§ 3 Medlemskab

3.1 Enhver myndig person, organisation eller virksomhed kan blive medlem af foreningen med medlemsrettigheder, hvis de er bosiddende i Danmark, har dansk statsborgerskab eller har et CVR-nummer.

3.2 Organisationer og virksomheder kan vælge en repræsentant til at varetage organisationens eller virksomhedens medlemsrettigheder.

3.3 Der kan opkræves forskellige kontingenter for personer, organisationer og virksomheder.

3.4 Medlemskab opnås, når kontingentet er betalt til foreningen. Ved indmeldelse oplyses relevant information som fx navn, adresse, mailadresse og telefonnummer.

3.5 Generalforsamlingen beslutter kontingentet, som opkræves for ét år ad gangen.

3.6 Udmeldelse af foreningen kan ske ved at kontakte foreningens sekretariat. Ved udmeldelse tilbagebetales allerede betalt kontingent ikke.

3.7 Foreningens sekretariat sender mindst en rykker, hvis ikke kontingentet bliver betalt rettidigt. Hvis kontingentet stadig ikke betales, vil medlemmet blive udmeldt af foreningen.

3.8 Bestyrelsen kan ekskludere ethvert medlem af foreningen, som skønnes at modarbejde foreningens formål/interesser. Et ekskluderet medlem kan kræve beslutningen prøvet på den førstkommende generalforsamling.

§ 4 Generalforsamling

4.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

4.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

4.3 Bestyrelsen beslutter om generalforsamlingen skal afholdes fysisk og/eller digitalt.

4.4 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst otte ugers varsel via e-mail og opslag på foreningens digitale kanaler.

4.5 Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlinger, hvis kontingentet er betalt senest fire uger før generalforsamlingen. Hvert medlem har én stemme.

4.6 Forslag til behandling på en generalforsamling skal være foreningens forperson i hænde senest fire uger før generalforsamlingens afholdelse.

4.7 Den endelige dagsorden til generalforsamlingen udsendes senest to uger før afholdelsen af generalforsamlingen via e-mail og foreningens digitale kanaler.

4.8 Den ordinære generalforsamling skal mindst behandle følgende punkter:

1) Valg af dirigent, referent og mindst to stemmetællere

2) Bestyrelsens beretning fremlægges af forpersonen

3) Fremlæggelse af revideret årsregnskab

4) Fastsættelse af medlemskontingent

5) Behandling af forslag

6) Valg til bestyrelsen, herunder

– Valg af forperson (i ulige år)

– Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

7) Valg af suppleanter

8) Valg af revisor

9) Eventuelt

 

4.9 På generalforsamlinger kan der stemmes med skriftlig fuldmagt – dog maksimalt tre per fremmødt medlem. Fuldmagt skal gives til dirigenten ved generalforsamlingens start.

4.10 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, dog skal mindst halvdelen af bestyrelsen være til stede.

4.11 Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

4.12 Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis dirigenten eller ét af de fremmødte medlemmer ønsker det.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

5.1 En ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller hvis en tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt anmoder forpersonen om det.

5.2 Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling senest to uger efter, at anmodningen er modtaget. Indkaldelsen skal ske med mindst to ugers og maksimalt fire
ugers varsel via e-mail og opslag på foreningens digitale kanaler.

5.3 Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

5.4 For at afgive stemme på den ekstraordinære generalforsamling kræves personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes via fuldmagt.

5.5 Bestyrelsen beslutter om generalforsamlingen skal afholdes fysisk og/eller digitalt

5.6 Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis dirigenten eller én af de fremmødte medlemmer ønsker det.

§ 6 Foreningens bestyrelse

6.1 Bestyrelsen skal bestå af mindst tre og maksimalt syv medlemmer, der vælges for en 2-årig periode. Forpersonen vælges af generalforsamlingen i ulige år. Halvdelen af
bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år.

 

6.2 Genvalg kan finde sted.

 

6.3 Der kan maksimalt vælges to suppleanter på generalforsamlingen, som vælges for et år ad gangen. Stopper et bestyrelsesmedlem i løbet af den valgte periode, indtræder  suppleanten på dennes post. Bestyrelsen konstituerer sig selv igen på det første bestyrelsesmøde efter indtrædelsen.

6.4 Hvis forpersonen stopper i løbet af den valgte periode indtræder næstforpersonen som
forperson i resten af valgperioden. Bestyrelsen konstituerer sig selv igen på det første bestyrelsesmøde efter indtrædelsen.

 

6.5 Alle medlemmer af foreningen kan stille op til bestyrelsen, hvis medlemmet senest fire uger før generalforsamlingen har betalt kontingent.

 

6.6 Ansatte i foreningen kan ikke vælges til bestyrelsen, og har ikke stemmeret på generalforsamlinger.

 

6.7 Bestyrelsen konstituerer sig selv, og vælger mindst en næstforperson og en kasserer på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

 

6.8 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til at lede foreningens daglige virksomhed, herunder blandt andet ansættelse og afskedigelse af den øverste leder af foreningens sekretariat.

 

6.9 Bestyrelsen beslutter en forretningsorden for bestyrelsens arbejde på det andet bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

 

6.10 Generalforsamlingen beslutter om bestyrelsen skal have et honorar.

§ 7. Tegningsret

7.1 Til at forpligte foreningen kræves underskrift af forpersonen og kassereren.

§ 8 Foreningens år og økonomi

8.1 Foreningens regnskab følger kalenderåret.

8.2 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Det påhviler hverken
bestyrelsens eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse.

8.3 Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.

§ 9 Vedtægtsændringer og foreningens ophør

9.1 Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for.

9.2 Til vedtagelse af foreningens ophør kræves, at to tredjedele af foreningens medlemmer stemmer for forslaget. Hvis ikke to tredjedele af foreningens medlemmer møder op til generalforsamlingen, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor et ophør af foreningen kan besluttes, hvis to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for.

9.3 Samtidig med en eventuel beslutning om foreningens ophævelse, skal det besluttes til hvilken anden forening eller institution, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål og har samme formål som foreningen, foreningens tilhørende kapitaler og legater skal overdrages.

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 28. december 2023